divendres, 21 de juliol de 2017

Aigua fresca

más abajo en castellano


Amiguets i amiguetes:

Fa calor, òbric la nevera, agafe una ampolla d'aigua i faig un glop (l'últim) ben fresquet, fique l'ampolla en la bossa de reciclatge i en pose una altra a refredar-se. Tot molt quotidià. Tot molt senzill. Tot molt normal. Però mira per on m'ha donat per pensar en tot allò, en fer una dissecció existencial d'aquest acte tan habitual, tan de tots, tan proper.

Nevera

Li cal electricitat per funcionar, que en el cas menys greu ve d'un salt d'aigua més o menys proper, a traves dels cables que pengen de les torres metàl·liques que farceixen el nostre entorn i que les hem incorporat al nostre paisatge arbori, igual que farem (o ho faran els nostres descendents) amb els molinets gegants que delimiten les cimes muntanyoses.

Per tal de refredar cal un gas (de nom insultant), que com ja suposaven afecta a la capa d'ozó i col·labora en el canvi climàtic afavorint l'augment de la temperatura i per tant el consum d'aigua fresca.

La majoria de materials amb que es construeixen són derivats del petroli, sense comentaris.

Ampolla d'aigua (de plàstic)

Doncs resulta que amb o sense BPA afecten el nostre equilibri bioquímic i el que és pitjor la majoria estan dissenyades per a un sol ús, ja que si no es renten van acumulant-se bactèries i amb el temps van alliberant-se radicals polinoséquè (aquests es solten encara que les rentem; són radicals) que se'ls engolim tranquil·lament.

O siga, comprar, usar, reciclar. Però reciclar com cal, ja que la majoria de voltes o no les llencem al contenidor escaient o sense adonar-nos-en acaben en el fem comú. I en acabant cap el mar, sembla que el plàstic marí ja ocupa el mateix pes que els peixos (incloent-hi balenes i plàncton), a més de col·laborar en la formació de l'illa plàstica gegant que diuen hi ha al mig del pacífic.

Fins ací la dissecció.

Mire al meu voltant i veig draps absorbents amb nanoesferes de plàstic, mobles de cuina, envasos de detergents i de neteja cristalls i de lleixius... poals, graneres, tapers, televisió, cadires,  i pense en quant de plàstic incorpore al meu organisme i quant en llence al món.

El que ens empassem és el peatge que ens cal a canvi de la comoditat i el benestar i del que potser en siguem conscients al llarg de la nostra vida (malalties i deterioraments). Però del que llencem al món no en tenim una experiència directa (llevat d'algun plastiquet tipus medusa a la vora de la mar). I és que si ens deixem anar i no estem a l'aguait, tenim la percepció de que el món existeix per al nostre servei. Som els dominadors i per tant tot hi és per satisfer les nostres necessitats bàsiques i també les sofisticades.

Podria continuar però com que no em vull enfonsar i encara queda molt d'estiu i molts glops d'aigua fresca que prendre vaig a buscar algun tutorial de com funciona una botitja que sembla que no afecta ni al cos ni al món.

Salut i frescoreta (saludable)
Amiguitos y amiguitas:
Hace calor, abro la nevera, cojo una botella de agua y doy un trago (el último) bien fresquito, meto la botella en la bolsa de reciclaje y pongo otra a enfriarse. Todo muy cotidiano. Todo muy sencillo. Todo muy normal. Pero mira por donde me ha dado por pensar en todo esto, en hacer una disección existencial de este acto tan habitual, tan de todos, tan cercano.
nevera
Necesita electricidad para funcionar, que en el caso menos grave viene de un salto de agua más o menos próximo, a través de los cables que cuelgan de las torres metálicas que llenan nuestro entorno y que las hemos incorporado a nuestro paisaje arbóreo, igual que haremos (o lo harán nuestros descendientes) con los molinillos gigantes que delimitan las cumbres montañosas.
Para enfriar hace falta un gas (de nombre insultante), que como ya supondréis afecta a la capa de ozono y colabora en el cambio climático favoreciendo el aumento de la temperatura y por tanto el consumo de agua fresca.
La mayoría de materiales con que se construyen son derivados del petróleo, sin comentarios.
Botella de agua (de plástico)
Pues resulta que con o sin BPA afectan a nuestro equilibrio bioquímico y lo que es peor la mayoría están diseñadas para un solo uso, ya que si no se lavan van acumulándose bacterias y con el tiempo van liberándose radicales polinoséqué (estos se sueltan aunque las lavemos; son radicales) que nos los tragamos tranquilamente.
O sea, comprar, usar, reciclar. Pero reciclar como es debido, ya que la mayoría de veces o no las tiramos al contenedor adecuado o sin darnos cuenta acaban en la basura común. Y al final van a dar al mar, parece que el plástico marino ya ocupa el mismo peso que los peces (incluyendo ballenas y plancton), además de colaborar en la formación de la isla plástica gigante que dicen hay en medio del pacífico.
Hasta aquí la disección.
Miro a mi alrededor y veo paños absorbentes con nanoesferas de plástico, muebles de cocina, envases de detergentes y de limpiacristales y de lejías... cubos, escobas, tapers, televisión, sillas, y pienso en cuánto plástico incorporo a mi organismo y en cuanto tiro al mundo.
El que nos tragamos es el peaje que necesitamos a cambio de la comodidad y el bienestar y del que quizás seamos conscientes a lo largo de nuestra vida (enfermedades y deterioros). Pero del que tiramos al mundo no tenemos una experiencia directa (salvo algún plastiquito tipo medusa en la orilla del mar). Y es que si no nos fijamos y no estamos al tanto, tenemos la percepción de que el mundo existe para nuestro servicio. Somos los dominadores y por lo tanto todo existe para satisfacer nuestras necesidades básicas y también las sofisticadas.
Podría continuar pero como no me quiero hundir y aún queda mucho verano y muchos tragos de agua fresca que tomar voy a buscar algún tutorial de cómo funciona un botijo que parece que no afecta ni al cuerpo ni al mundo.

divendres, 30 de juny de 2017

Últims divendres de mes

más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

De sobte tens una idea, una intuïció, una llum, un tremolor, una sensació, un nuc en l'estomac, i aleshores s'organitza un vendaval de visualitzacions, de paraules, d'imatges, i desapareix tot el que t'envolta i només pots perdre't en l'allau caòtic que surt del teu cap.

Normalment passades unes hores o uns dies el que et semblava el centre del món es converteix en una ocurrència més de tantes que t'han visitat i que van formant com unes arenes movedisses que et xuclen de tant en tant.

Però a voltes el que et semblava una altra ocurrència ressorgeix del fons fangós com una branca ferma on et pots agafar sense saber si et convé o no moure't del lloc per molt viscós que siga. I aleshores comença la dansa entre els dubtes, les pors, els desitjos, l'ego, la vanitat, les necessitats, les carències... i en mig de la sala de ball la musica comença a ser substituïda per algunes preguntes que van omplint tota la volta cranial fins a fer-se ensordidores: què faig?, tire endavant?, em la jugue?

Doncs, sí. "Últims divendres de mes"

No sé si serà flor d'un dia, si durarà anys o anirà apagant-se sense pena ni gloria, però he decidit seguir aquest fil d'Ariadna, no tant per sortir del laberint, és a dir, arribar a la meta, trobar el final, abastar la veritat, sinó per caminar, moure'm enmig d'aquesta barreja existencial, tot detenint-me en qualsevol gest interessant i jugar amb ell sense contemplacions.

Tal volta no diré res que no haja estat ja dit, ni descobriré cap enigma universal, ni formularé frases dignes de ser impreses en sobres de sucre, però segur que m'enjogassaré només pel plaer de fruir de pegar-li voltes a les coses que ens envolten i a les que ens inventem.

Encara no puc dir ni què és "últims divendres de mes" ni cap on va, no sé si serà vagabundejar per racons i escletxes o desfilar per salons i avingudes. De moment és només una vibració com la que fa que sone un nota al polsar una corda, que qui sap si pot ser com l'oscil·lació de les cordes hiperactives generadores de les formes infinitesimals de la matèria que composa l'univers?

Tampoc puc assegurar que la freqüència siga fidel a l'encapçalament, en qualsevol cas cada volta que aparega una nova entrada serà un "últim divendres de mes" encara que no coincideixe amb l'ordre del calendari gregorià. Quan això passe, si et cal un argument per tal d'assossegar el teu raciocini, pots recórrer als postulats quàntics que ens permeten viatjar en el temps com si fora l'espai (amunt, avall, endavant, arrere)

De moment és tot. Et deixe aquesta espurna, aquest hàlit, aquest soroll de fons, aquest fil de flaire... Ah! el que si puc afirmar i el que pots pregonar als quatre vents és que "últims divendres de mes" és un blog, un nou blog que comença avui (siga el dia que siga), un blog més en mig de la immensitat bloguera, un gra de sorra en el desert,  i que és d'accés públic i al que pots convidar a qui vulgues, a més de poder deixar comentaris de forma totalment gratuïta i sense risc per a la teua integritat moral.

Salut i ideesAmiguitos y amiguitas:
De repente tienes una idea, una intuición, una luz, un temblor, una sensación, un nudo en el estómago, y entonces se organiza un vendaval de visualizaciones, de palabras, de imágenes, y desaparece todo lo que te rodea y sólo puedes perderte en el alud caótico que sale de tu cabeza.
Normalmente pasadas unas horas o unos días lo que te parecía el centro del mundo se convierte en una ocurrencia más de tantas que te han visitado y que van formando como unas arenas movedizas que te chupan de vez en cuando.
Pero a veces lo que te parecía otra ocurrencia más resurge del fondo fangoso como una rama firme donde te puedes coger sin saber si te conviene o no moverte del sitio por muy viscoso que sea. Y entonces comienza la danza entre las dudas, los miedos, los deseos, el ego, la vanidad, las necesidades, las carencias... y en medio de la sala de baile la música empieza a ser sustituida por algunas preguntas que van llenando toda la bóveda craneal hasta hacerse ensordecedoras: ¿qué hago?, ¿continuo adelante?, ¿me la juego?
Pues, sí. "Últimos viernes de mes"
No sé si será flor de un día, si durará años o irá apagándose sin pena ni gloria, pero he decidido seguir este hilo de ariadna, no tanto para salir del laberinto, es decir, llegar a la meta, encontrar el final, abarcar la verdad, sino para caminar, moverme en medio de este batiburrillo existencial, deteniéndome en cualquier gesto interesante y jugar con él sin contemplaciones.
Tal vez no diré nada que no haya sido ya dicho, ni descubriré ningún enigma universal, ni formularé frases dignas de ser impresas en sobres de azúcar, pero seguro que retozaré sólo por el placer de disfrutar de pegarle vueltas a las cosas que nos rodean y a las que nos inventamos.
Todavía no puedo decir ni qué es "últimos viernes de mes" ni hacia dónde va, no sé si será vagabundear por rincones y grietas o desfilar por salones y avenidas. De momento es sólo una vibración como la que hace que suene un nota al pulsar una cuerda, que ¿quien sabe si puede ser como la oscilación de las cuerdas hiperactivas generadoras de las formas infinitesimales de la materia que compone el universo?
Tampoco puedo asegurar que la frecuencia sea fiel al encabezamiento, en cualquier caso cada vez que aparezca una nueva entrada será un "último viernes de mes" aunque no coincida con el orden del calendario gregoriano. Cuando esto pase, si te falta un argumento para sosegar tu raciocinio, puedes recurrir a los postulados cuánticos que nos permiten viajar en el tiempo como si fuera el espacio (arriba, abajo, adelante, atrás)
De momento es todo. Te dejo esta chispa, este hálito, este ruido de fondo, este hilo de aroma... Ah! lo que sí puedo afirmar y lo que puedes pregonar a los cuatro vientos es que "últimos viernes de mes" es un blog, un nuevo blog que comienza hoy (sea el día que sea), un blog más en medio de la inmensidad bloguera, un grano de arena en el desierto, y que es de acceso público y al que puedes invitar a quien quieras, además de poder dejar comentarios de forma totalmente gratuita y sin riesgo para tu integridad moral.

Salud e ideas

Aigua fresca

más abajo en castellano Amiguets i amiguetes: Fa calor, òbric la nevera, agafe una ampolla d'aigua i faig un glop (l'últim...